ocaml-pgocaml-1.7.1-8.mga5.i586.rpm


Advertisement

Description

ocaml-pgocaml - OCaml library for type-safe access to PostgreSQL databases

Property Value
Distribution Mageia 5.1
Repository Mageia Core i586
Package name ocaml-pgocaml
Package version 1.7.1
Package release 8.mga5
Package architecture i586
Package type rpm
Installed size 799.96 KB
Download size 180.38 KB
Official Mirror distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr
PG'OCaml is a type-safe, simple interface to PostgreSQL from OCaml.
It lets you embed SQL statements directly into OCaml code.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
ocaml-pgocaml-1.7.1-8.mga5.x86_64.rpm 1.7.1 x86_64 Mageia Core
ocaml-pgocaml - - -

Requires

Name Value
libc.so.6 -
libc.so.6(GLIBC_2.1.3) -
ocaml(Arg) == a7ebc43608a0326f6aa67069897d89e7
ocaml(Array) == 8a6bb22925744456eb66180ea42e3344
ocaml(ArrayLabels) == b7197632817787207f73575e428c7957
ocaml(BatArray) == 62723812f7b1359f4ee3bc8477a63040
ocaml(BatAvlTree) == 85159cc46425c9d8153320ae4b10535c
ocaml(BatBase64) == 8f9770f89b414060070903f2249d6f37
ocaml(BatBig_int) == 84bf584b774bf9a6d1eb7f2c79090e50
ocaml(BatBigarray) == 579d1dd150bcd9df4d24460c4693e147
ocaml(BatBitSet) == aa6babef962b18c3e8fcb7ec54d3985b
ocaml(BatBool) == c310acab3fa70b44203a7785841929b0
ocaml(BatBounded) == 64af7697673bb76616ac3432e7c2236f
ocaml(BatBuffer) == 2fde7c85fe639cb971dd5f594ec3cc1d
ocaml(BatCache) == a6acf7f1fde94f724b994dddd4975219
ocaml(BatChar) == db919471d0941187ce792ffbac05093c
ocaml(BatCharParser) == 941ff1a32e2b2ce43819e849a94e5b0a
ocaml(BatComplex) == efee0eb355ceb32e4510fd5849e86075
ocaml(BatConcurrent) == 00cb29b2c09e0b8b24e98e11a6974248
ocaml(BatDeque) == ad8b5a89905f45b28d7f19e9fd178648
ocaml(BatDigest) == 25697147777c2c1fa754981c0e3e26d1
ocaml(BatDllist) == f795c2ff983a24d2a0d25fe285e0eca8
ocaml(BatDynArray) == 9434994fb8689b49f709865825211383
ocaml(BatEnum) == 284ad9a6cda6066ca29cc6a0995172d0
ocaml(BatFile) == d3f7e7a15069d29831997cac93b54d9c
ocaml(BatFingerTree) == d13ffc063537f9d2202a391bc4bdad89
ocaml(BatFloat) == 0c6fce290f7d7e8b0408c2a2d64ecfa5
ocaml(BatFormat) == 911907f9cf78b6e616d86c03b63dc212
ocaml(BatGc) == 4858ea931f28ce6eea33e3d472fb0f0f
ocaml(BatGenlex) == 005ffe01129fc6cfd1242b4a20593e7d
ocaml(BatGlobal) == 46ae5a84458a4078ccde53316b7bffe5
ocaml(BatHashcons) == 3bfc8c773a6632a239399ec0ce00e12e
ocaml(BatHashtbl) == 82dcd7e1971b62d6a36958f9e718ce9b
ocaml(BatHeap) == 12da4eb0b3ac00b7545ac5a53753035d
ocaml(BatIMap) == 422a061312db87e43887b1e583d9b037
ocaml(BatIO) == eba11925efe1c6cd9f3a8c4c13831d95
ocaml(BatISet) == eb17dc0cf7394f00ae5407c444d4a6c4
ocaml(BatInnerIO) == 3a4c57cc2ff70429d74c338b68018de5
ocaml(BatInnerPervasives) == 6d5406bfff15483e771963ab75599561
ocaml(BatInt) == d4a4ee98ac02185239f1fe59d9f41483
ocaml(BatInt32) == e32465db0351b7713076e9996fb6dfa1
ocaml(BatInt64) == 54ed84cea4c0765a8fdd82c8a8542f68
ocaml(BatInterfaces) == 69d47975505d1582f0aeb9ab563188de
ocaml(BatLazyList) == 5ed21bffc598df7ab17b0080b0afe017
ocaml(BatLexing) == 9b63b522751b6f80e2ab2a8a81be0fb2
ocaml(BatList) == 9fe6cee2d851d5c2c697291871fd308e
ocaml(BatLog) == 1b6261b92f8873d5562985a07bf61880
ocaml(BatLogger) == 0e2d85d3e1c7486130d32038108a3adc
ocaml(BatMap) == 6f74df9bfeb9ca33a71c409a6870f05d
ocaml(BatMarshal) == 63a44e13fc2de62e74c4f7d67961a9ec
ocaml(BatMultiMap) == 0d3c75022bfe5fbc7c3c89dded2df43f
ocaml(BatMultiPMap) == 65f47647ae401844fd69d2fba67dc30a
ocaml(BatNativeint) == 616ee69c4816dfaf83e36526861df52e
ocaml(BatNum) == d365b7349fce86c3e20cb5fb7455c9c2
ocaml(BatNumber) == bd3e229c9d36a6d739afb662773bc5cc
ocaml(BatOo) == b0f8f26a7fc73b68a3f7768e89ff2d51
ocaml(BatOption) == 544e5b3c599f8cce8e1473f867969690
ocaml(BatOrd) == 41a7cdc32889f6fa62a7519bfea1ec14
ocaml(BatParserCo) == 5c0d821b89ea046f992a078bc1cf81c0
ocaml(BatPathGen) == 085895ff6ce294f1cb846246fdc6d93a
ocaml(BatPervasives) == d702edd3bd5b0635eacdcdd27668406e
ocaml(BatPrintexc) == be8f26c2c875a33d3cc28df9c7e5c69b
ocaml(BatPrintf) == 017a8497d763e7fd16273e06d979e466
ocaml(BatQueue) == 2a07ec739370104cd0b93ebbe1c79f2d
ocaml(BatRandom) == 46c054cb9c8914140d87f4e5edfb6a5d
ocaml(BatRef) == 4dee919932241179ff016f11309d7c0c
ocaml(BatRefList) == 96652a4f3e8eea45c951aa2df3d329d8
ocaml(BatResult) == 6b422e7a8f8730573fc289de4ed50a2b
ocaml(BatReturn) == 88c61fd20b02316922a44514d0e72364
ocaml(BatScanf) == 891046a7186b27c81ae2096bc1a37d7d
ocaml(BatSeq) == 9af2fb6eca8145fdbb041f13b9653ebd
ocaml(BatSet) == b7098aa6910edeee567048c8a53d704f
ocaml(BatSplay) == 618904c4d7d61656a8394918636ac742
ocaml(BatStack) == 92d5b5bf935360f27528953a28b6568a
ocaml(BatStream) == acee0422e5efaafee6fbb3105ee75004
ocaml(BatString) == 78f38a408e60eb510db4f06022b7dbde
ocaml(BatSubstring) == 394e8ca0c8e431983c35ca800ab788dc
ocaml(BatSys) == e39d6a5246d5a1b9e44000f47f3ebc70
ocaml(BatText) == 6789908a907903fe54735ce16bb2f1a9
ocaml(BatTuple) == 8caa229e11db4ba0ae3978a64026e99c
ocaml(BatUChar) == 4eb7b0ae2b24b198f2da42bc42889584
ocaml(BatUTF8) == 99e8aab83d64fcec28899750e53be4e9
ocaml(BatUnit) == b04dff902e2a3ef72a2af5909ee1d1d2
ocaml(BatUnix) == 5eaae6ddf67f5ec6b96e94372664d6d4
ocaml(BatUref) == c89dcb29b53dc42684ac4dda2b38e3e3
ocaml(BatVect) == e3429b21ea92186e107f883546da6fc5
ocaml(Batteries) == 50c45e2a88d5cc87d5904ebfc6a3e8bf
ocaml(Big_int) == f8c6fb4af713157bb22632e572534639
ocaml(Bigarray) == 968037506db5f9b56ea16d0880b2363f
ocaml(Buffer) == af3ef6fba94cdb4eba31e98b4e341dab
ocaml(CalendarLib) == ebcfbd3185084edfb8f07d64e5e5d221
ocaml(Callback) == 198fb4bcde892143b0866b03cfae8085
ocaml(CamlinternalOO) == 9aea14562c686c3ebc7df7b67ff5bf01
ocaml(Camlp4) == ebd368022fd2bc7b305a42902efa4c90
ocaml(Camlp4_config) == afdd8ec39f52024dae64ef65575881a5
ocaml(Camlp4_import) == 33010d5f2fea03b5bebf94f1b9693ec4
ocaml(Char) == 9554e5449c177414a27e7d7ff5ed8013
ocaml(Complex) == 1858860030310b043b5d7fcb362095a3
ocaml(Csv) == 59f9d561470a8cf4ccc638fd46955e21
ocaml(Digest) == 5972f410cf78f5813a94ff7b90804058
ocaml(Filename) == 28728bb478e079cce0b0c694de7944d6
ocaml(Format) == e0d18776d4bacff3a198b5c23d0e9355
ocaml(Gc) == 292a1cd61d8e068943589882415bdf7d
ocaml(Genlex) == d2a5d1859e3a2bad50d4e521a779cde8
ocaml(Hashtbl) == 024edc3512403b725052aec8e41ed971
ocaml(Int32) == ad06f04cfca6d404d1de76c3dc67324a
ocaml(Int64) == 3945db6e8df0d5a79bcbc949ee550d52
ocaml(Lazy) == 12a7b23bd30e5e207ddae39c8e41a1d2
ocaml(Lexing) == 50598ab7c92b4bdcc624e472342ac8a9
ocaml(List) == d757117653d9319fefb7ddc78a998f41
ocaml(ListLabels) == 7aa31569775d0922ee364dd3450a3756
ocaml(Map) == f11d7ddcffad09397202a49bd9bb4283
ocaml(Marshal) == 5f356f9eb0296db508eefe0c75bdc3ee
ocaml(MoreLabels) == 22fcf45ee3810b52e5127fa9417352c2
ocaml(Nat) == ac011c9fbe199b586b98e7c9887f9e24
ocaml(Nativeint) == 11ff26db80a400d29d2755edd23b5d0f
ocaml(Num) == a55d7a4dde9dd12b458f9a55320c6e4d
ocaml(Obj) == b0adfa4175f86e4394859886c1a374bb
ocaml(Oo) == a32dda93b7035f574f8847662f567434
ocaml(PGOCaml) == 592c2248cdcddd6f5427b739b5257436
ocaml(PGOCaml_generic) == bd170a2e584c7eb4a19d25c0a3b8754e
ocaml(Parsing) == ce3ca1121d80c4219ee78b6df5ddba03
ocaml(Pcre) == 4f3c8aa08bcea842b2a32cfc7686300d
ocaml(Pervasives) == 36b5bc8227dc9914c6d9fd9bdcfadb45
ocaml(Printexc) == d81cbca604b811d25138fa79499fe071
ocaml(Printf) == d012329cc712e91d0f10a5eef2303d18
ocaml(Queue) == 2dece812a038a26a3231548f436037b6
ocaml(Random) == c0e31e32b9c6077d34a1cd60765df6a2
ocaml(Ratio) == 4a3c42327fa7e731ee4426f28df82974
ocaml(Scanf) == 32f4f4bcda9cec7e02ee159052050f07
ocaml(Set) == be044b48f40a48f0eb210225f11e0118
ocaml(Sort) == bbf3cb6d6b6965786380d6b6dd21c59d
ocaml(Stack) == 22ee969c15348e719d399f27dc29695b
ocaml(StdLabels) == 322a87241f0aff306b92b23e66fecfac
ocaml(Str) == fb3d050844d298243e3f50be7c8a4bcc
ocaml(Stream) == 932d0bd7bd881dd54cdaabdd1ca8062b
ocaml(String) == db7f34081ef8fcaf499f19523d0736c6
ocaml(StringLabels) == 188a9684b098924c141e115097e5682d
ocaml(Sys) == 5acfec22153eb1403597926ecd15f4f5
ocaml(Unix) == 93736a394d3d85d6d127fe238ddc6092
ocaml(Weak) == e86b819661351c07c5122e164ffd29ea
ocaml(runtime) == 4.01.0
ocaml-batteries -
ocaml-calendar -
ocaml-csv -
ocaml-pcre -

Provides

Name Value
ocaml(PGOCaml) == 592c2248cdcddd6f5427b739b5257436
ocaml(PGOCaml_generic) == bd170a2e584c7eb4a19d25c0a3b8754e
ocaml(Pa_pgsql) == 42237028bc6b85db578f27add5370951
ocaml-pgocaml == 1.7.1-8.mga5
ocaml-pgocaml(x86-32) == 1.7.1-8.mga5

Download

Type URL
Binary Package ocaml-pgocaml-1.7.1-8.mga5.i586.rpm
Source Package ocaml-pgocaml-1.7.1-8.mga5.src.rpm

Install Howto

  1. Enable Mageia Core repository on Install and Remove Software
  2. Update packages list:
    # urpmi.update -a
  3. Install ocaml-pgocaml rpm package:
    # urpmi ocaml-pgocaml

Files

Path
/usr/lib/ocaml/pgocaml/META
/usr/lib/ocaml/pgocaml/PGOCaml.cmi
/usr/lib/ocaml/pgocaml/PGOCaml_generic.cmi
/usr/lib/ocaml/pgocaml/pa_pgsql.cma
/usr/lib/ocaml/pgocaml/pa_pgsql.cmi
/usr/lib/ocaml/pgocaml/pgocaml.cma
/usr/lib/ocaml/pgocaml/pgocaml.cmxs
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/CONTRIBUTORS.txt
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/LICENSE.txt
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml.Simple_thread.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml_generic.Make.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml_generic.PGOCAML_GENERIC.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml_generic.THREAD.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/PGOCaml_generic.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_attributes.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_class_types.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_classes.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_exceptions.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_methods.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_module_types.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_modules.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_types.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/index_values.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/style.css
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml.Simple_thread.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml_generic.Make.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml_generic.PGOCAML_GENERIC.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml_generic.THREAD.html
/usr/share/doc/ocaml-pgocaml/api/type_PGOCaml_generic.html

Changelog

2014-10-15 - umeabot <umeabot> 1.7.1-8.mga5
+ Revision: 743275
- Second Mageia 5 Mass Rebuild
2014-10-07 - malo <malo> 1.7.1-7.mga5
+ Revision: 737270
- remove PGOCaml_config from requires
2014-10-05 - malo <malo> 1.7.1-6.mga5
+ Revision: 736947
- fix requires
2014-09-16 - umeabot <umeabot> 1.7.1-5.mga5
+ Revision: 683085
- Mageia 5 Mass Rebuild
2013-10-22 - umeabot <umeabot> 1.7.1-4.mga4
+ Revision: 542174
- Mageia 4 Mass Rebuild
2013-10-14 - malo <malo> 1.7.1-3.mga4
+ Revision: 497050
- rebuild for ocaml-4.01.0
2013-01-13 - umeabot <umeabot> 1.7.1-2.mga3
+ Revision: 361564
- Mass Rebuild - https://wiki.mageia.org/en/Feature:Mageia3MassRebuild
2013-01-10 - malo <malo> 1.7.1-1.mga3
+ Revision: 344761
- bug-fix release 1.7.1
2013-01-09 - malo <malo> 1.7-1.mga3
+ Revision: 343934
- new version 1.7
2012-12-01 - fwang <fwang> 1.6-4.mga3
+ Revision: 323955
- rebuild for new pcre

See Also

Package Description
ocaml-pgocaml-devel-1.7.1-8.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-pgocaml
ocaml-pgocaml-introduction-0.94-5.mga5.noarch.rpm A Brief Introduction to PG'OCaml
ocaml-pipebang-109.28.00-4.mga5.i586.rpm OCaml Pipe Bang Syntax extension
ocaml-plplot-5.10.0-10.mga5.i586.rpm PLplot support for OCaml
ocaml-pomap-3.0.2-4.mga5.i586.rpm Library for maintaining partially ordered maps
ocaml-pomap-devel-3.0.2-4.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-pomap
ocaml-postgresql-2.1.0-4.mga5.i586.rpm OCaml library for accessing PostreSQL databases
ocaml-postgresql-devel-2.1.0-4.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-postgresql
ocaml-pure-fun-doc-1.0.8-6.mga5.noarch.rpm Development files for ocaml-pure-fun
ocaml-pxp-1.2.4-4.mga5.i586.rpm An XML parser for OCaml
ocaml-pxp-devel-1.2.4-4.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-pxp
ocaml-rdf-0.6.0-4.mga5.i586.rpm Handling RDF graphs
ocaml-rdf-devel-0.6.0-4.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-rdf
ocaml-re-1.2.2-3.mga5.i586.rpm Regular expression library for OCaml
ocaml-re-devel-1.2.2-3.mga5.i586.rpm Development files for ocaml-re
Advertisement
Advertisement